Medezeggenschapsraad

Formele informatie via de MR

De medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen, welke met het beleid van de school en/of het bestuur te maken hebben. De MR is een officieel overlegorgaan van de school, waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn. De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouderleden, gekozen door de ouders van onze leerlingen van de Antoniusscholen, en vier personeelsleden van de Antoniusscholen.

Er wordt gemiddeld zes keer per jaar vergaderd.

 

Lid worden?

Het werken in de MR gaat altijd over het schoolbeleid als geheel, dus niet over zaken die specifiek de klas van uw eigen kind betreffen. Daar zijn andere communicatiekanalen voor.

U kunt zitting nemen in de MR gedurende de periode dat uw (pleeg)zoon of (pleeg)dochter op school zit.